Необходимите документи при сключване на договор:

  • Копие от нотариален акт, както и всички съпътстващи документи, уреждащи собствеността на земята (отстъпено право за строеж или разделителен протокол).
  • Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план от районна администрация, за която са необходими заявление по образец, копие от документ за собственост и удостоверение за наследници (при необходимост).
  • Виза (скица) с начин на застрояване (отново в Районна администрация) – в нея са означени всички съществуващи сгради, съседни имоти и постройки, също са указани всички показатели на застрояване като допустима височина, минимално озеленяване, интензивност на застрояване и т.н.Необходима е за започване на проект , както и за получаване на изходни данни от Електроразпределение, ВиК и др.
    За визата отново ще са необходими заявление по образец, копие от документ за собственост, скица от действащ регулационен план и евентуално мотивирано предложение.
  • Предварителен договор с електроразпределителното дружество, необходим при проектирането.
  • Предварителен договор с ВиК дружеството, необходим при проектирането.
  • Геодезическо заснемане на парцела, който ще се застроява (в писмен и цифров вид, с нанесени данни от регулационния план) и скица на имота.
    В определени случаи е възможно да се изиска и Доклад за геоложките и хидрогеоложките условия на терена.
Връзка с нас

Пишете ни и ще Ви отговорим

Not readable? Change text. captcha txt